Published on June 2019 | Criminal procedural law, Criminal law

Krivičnopravna autonomnost i specifičnosti krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima
Authors: Sadmir Karović, Marina M. Simović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Aperion Banja Luka
Volume: 9 Issue: 9 Page No: 201-214
Indexing: DOAJ
Abstract:

U ovom radu autori su apostrofirali krivičnopravnu autonomnost i određene specifičnosti krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima kao i diferencijaciju navedenog krivičnog djela u odnosu na druga srodna krivična djela. Ovo krivično djelo se često nepotrebno poistovjećuje sa drugim srodnim krivičnim djelima, iako po svojoj krivičnopravnoj prirodi predstavlja samostalno ili autonomno krivično djelo sa jasno propisanim objektivno-subjektivnim obilježjima. Međunarodna trgovina ljudima je složen društveni pravni fenomen koji nije novina u društvu ali su se njegovi pojavni oblici u fenomenološkom smislu u različitim periodima istorije mijenjali i prilagođavali određenim uslovima i okolnostima. Također, u ovom radu se artikuliše i kompleksnost otkrivanja, istraživanja i dokazivanja ovog krivičnog djela, uvažavajući restriktivne zakonske uslove krivičnoprocesne i materijalne prirode koji determiniraju djelovanje subjekata za provođenje zakona. Nije sporno da na međunarodnom nivou postoji jasna opredijeljenost na planu efikasne i energične borbe u odnosu na ovo krivično djelo, te su u tom smislu sačinjeni i usvojeni brojni međunarodnopravni dokumenti koji čine plaƞormu ili osnovu za kreiranje nacionalnih propisa u Bosni i Hercegovini, cijeneći kompleksnu ustavno- pravnu strukturu i postojanje različiƟh nivoa vlasti. Međutim,i pored svih napora na međunarodnom i nacionalnom nivou, evidentno je da je međunarodna trgovina ljudima ipak društveni i pravni realitet koji je prisutan čak i u ekonomski razvijenim i demokratski uređenim državama, te kao takav predstavlja izazov današnjice u smislu njegovog krivičnopravnog suzbijanja.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved