Abstract:

U ovom radu autori su posebnu pažnju usmjerili na preventivnu ulogu policije na planu suzbijanja kriminaliteta. Policija, odnosno ovlaštena službena lica imaju izuzetno važnu otkrivačku, istražnu i dokaznu ulogu u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, od koje zavise i ukupni rezultati rada krivičnog pravosuđa u vezi energične i efikasne borbe protiv kriminaliteta, a posebno specifičnih oblika organiziranog kriminalieta. Primarna obaveza ili funkcija policije, odnosno ovlaštenih službenih lica je otkrivanje postojanja krivičnih djela kao neophodan uvjet za utvrđivanje dokaznog standarda osnova sumnje kao i pokretanje i sprovođenje istrage od strane tužioca. Policija je po prirodi poslova i zadataka iz nadlježnosti, prva u realnoj mogućnosti da prikupi inicijalna saznaja koja se odnose na postojanje određenog krivičnog djela iz čega proizilazi da je otkrivanje krivičnih djela (otkrivačka funkcija) njena primarna ili glavna djelatnost. Demokratizacijom i humanizacijom društva, policija se pojavljuje kao izuzetno važan preventivni faktor u kontekstu obezbjeđenja bezbjednog okruženja i prevencije kriminaliteta, ali i drugih sociopataloških pojava u društvu.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved