Published on September 2021 | Criminal procedural law

KVALITATIVNA KOMPONENTA U RADU PROCESNIH SUBJEKATA KAO FAKTOR EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA U BOSNI I HERCEGOVINI
Authors: Sadmir Karović, Marina M. Simović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Journal of Criminology and Criminal Law
Volume: 59 Issue: 4 Page No: 45-60
Indexing: Google Scholar
Abstract:

Svaka ljudska djelatnost bez obzira na njenu prirodu, vrstu i druge specifičnosti, teži postizanju što veće efikasnosti. U tom smislu, neophodno je posmatrati i tendenciju efikasnosti krivičnog postupka na planu rasvjetljavanja i rješenja određene krivične stvari, kao i donošenje sudske odluke. Efikasnost krivičnog postupka neposredno se ispoljava i artikuliše kroz krivičnoprocesne aktivnosti koje se preduzimaju od strane krivičnoprocesnih subjekata prilikom realizacije krivičnoprocesnog zadatka. Intencija autora je da prepoznaju, identifikuju i apostrofiraju ključne ili najvažnije aspekte kvalitativne komponente u radu glavnih i sporednih krivičnoprocesnih subjekata od kojih neposredno zavisi efikasnost krivičnog postupka. Takođe, pažnja i interes su usmjereni na međusobni odnos, interakciju i suprotstavljenost dvije tendencije, i to tendenciju efikasnosti krivičnog postupka i tendenciju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, sa posebnim osvrtom na zadovoljenje standarda dokazivanja u različitim fazama preduzimanja krivičnoprocesnih aktivnosti (osnovi sumnje, osnovana sumnja, izvjesnost).

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2023 All rights reserved