Published on September 2022 | Criminal law, Juvenile criminal law

KRIVIČNOPRAVNI I VIKTIMOLOŠKI ASPEKT MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE – IZAZOVI, DILEME CRIMINAL LAW AND VICTIMOLOGICAL ASPECT OF JUVENILE DELINQUENCY - CHALLENGES, DILEMMAS
Authors: Sadmir Karović, Marina M. Simović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: ZBORNIK RADOVA -POREMEĆAJI U PONAŠANJU DJECE I MLADIH, CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA, 2022.
Volume: 7 Issue: 7 Page No: 193-202
Indexing: Google Scholar
Abstract:

Maloljetnička delinkvencija, nije novina u društvu već pravni i društveni fenomen koji je u različitim periodima ljudske istorije bio prisutan u različitim fenomenološkim oblicima ispoljavanja. I danas postoje različita shvatanja u naučnoj i stručnoj javnosti u vezi određivanja sadrţaja i pojma ove delinkvencije. Autori su posebnu paţnju usmjerili na etiologiju, odnosno područje uzročnosti ovog fenomena u kontekstu pravilnog i adekvatnog kreiranja adekvatnih i srazmjerno potrebnih zakonskih rješenja i odgovora preventivne prirode. Blagovremeno otkrivanje i sprječavanje različitih oblika ovog pravnog i društvenog realiteta, po prirodi stvari, zahtijeva multidisciplinarni pristup proučavanja i istraţivanja ovog fenomena. Takođe, u radu su inkorporirane i sociopataloške pojave koje su u neraskidivoj vezi sa različitim oblicima maloljetničke delinkvencije. Slijedom navedenog, zakonodavac je iskazao poseban senzibilitet prema ovoj specifičnoj starosnoj kategoriji koji se neposredno operacionalizira kroz prizmu primjene pretektivnog ili zaštitničkog modela i tretmana specijalizovanih organa maloljetničkog pravosuđa.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2023 All rights reserved