Published on March 2013 | International criminal law, Criminal law

Kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – zajedničke karakteristike
Authors: Sadmir Karović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Policija i sigurnost
Volume: 21 Issue: 4 Page No: 790-798
Indexing: Web of Science
Abstract:

U radu su analizirane zajedničke karakteristike kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, uvažavajući kaznenopravnu autonomnost navedenih kaznenih djela. Identifikacija i utvrđivanje zajedničkih karakteristika kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom omogućit će njihovu jednostavniju i lakšu diferencijaciju. Autor je prilikom analize zajedničkih karakteristika kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, uzeo u obzir kako teorijski sadržaj tako i rad odnosno praksu međunarodnog i nacionalnog pravosuđa koja u konkretnom postu-panju prepoznaje zajedničke karakteristike analiziranih kaznenih djela.

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved