Published on July 2020 | Criminal procedural law

Rasvjetljavanje i rješenje krivične stvari u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - raskol između normativnog i stvarnog
Authors: Sadmir Karović, Marina M. Simović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Aperion Banja Luka
Volume: 10 Issue: 10 Page No: 208-218
Indexing: DOAJ
Abstract:

U ovom radu centralni dio predstavlja rješenje krivičnoprocesnog zadatka, odnosno, rasvjetljenje i rješenje konkretne krivične stvari u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine od strane krivičnoprocesnih subjekata sa posebnim osvrtomna restriktivne zakonske uslove krivičnoprocesne prirode kao i određene probleme i dileme prakƟčne prirode. Izrazito dinamičan razvoj savremenog krivičnog procesnog prava u zadnje dvije decenije, karakterističan je i po usvajanju i prihvatanju novih krivičnoprocesnih rješenja sa izraženom tendencijom humanizacije koja se neposredno odnosi i na katolog prava osumnjičenog, odnosno, optuženog lica. U cilju razumijevanja prirode krivičnog postupka, izvršeno je pojmovno određenje i diferencijacija krivične stvari kao glavnog predmeta krivičnog postupka na krivičnu stvar u nepravom i pravom smislu sa osvrtom i na prakƟčni aspekt efikasnog vođenja krivičnog postupka tj. rasvjetljenja i rješenja krivične stvari, uvažavajući standarde dokazivanja. S obzirom na prirodu krivičnog postupka, pored krivične stvari kao glavnog predmeta, obuhvaćena su i druga sporedna ili pomoćna pitanja koja ne čine krivično djelo ali se odnose na krivičnu stvar (imovinskopravni zahtjev, tzv. prejudicijalna ili prethodna pitanja i troškovi postupka).

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved