Published on August 2022 | Criminal procedural law

Aktuelna pitanja procesne prirode: Dokazivanje krivičnih djela i krivice u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine
Authors: Sadmir Karović, Marina M. Simović
View Author: Dr. Sadmir Karović
Journal Name: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Aperion Banja Luka
Volume: 12 Issue: 12 Page No: 122-133
Indexing: Google Scholar
Abstract:

U ovom radu autori su aktuelizirali određena pitanja koja se neposredno odnose na kompleksnost utvrđivanja, odnosno dokazivanja postojanja određenog krivičnog djela i krivi- ce, uvažavajući pravnu prirodu i osnovne specifi čnosƟ krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini. Uvažavajući zakonom normirane stadije krivičnog postupka, konzistentnost i dosljedna primjena zakona kao imperaƟvna obaveza svih krivičnoprocesnih subjekata na planu realizacije krivičnoprocesnog zadatka je usmjerena na pravilno i zakonito donošenje sudske odluke kojom se rasvjetljava i rješava konkretna krivična stvar. U tom smislu, autori su posebnu pažnju usmjerili na diferencijaciju između obavještajnih podataka i informacija, s jedne strane, i dokaza u krivičnom postupku, s druge strane, zaƟm zakonito prikupljanje dokaza, tajnost istrage kao osnovnoj pretpostavci za efikasno sprovođenje istrage, te sprovođenju glavnog pretresa. Prilikom sprovođenja glavnog pretresa, naglašena je krivičnoprocesna važnost dokaznog postupka kao centralnog dijela, koji po prirodi stvari zavređuje posebnu pažnju

Download PDF
View Author/Co-Author
Copyright © 2024 All rights reserved